Teksten van tekstschrijver.eu, daar komen bezoekers wél voor terug!

Wijzer in de Citotoets

Volgende week wordt de Cito Eindtoets in het basisonderwijs weer afgenomen. De leerlingen van groep 8 zullen zich drie ochtenden – dinsdag, woensdag en donderdag – buigen over onder meer rekenen, studievaardigheden, begrijpend lezen en spelling. Voor veel ouders en kinderen reden voor stress en vragen. Maar is die stress eigenlijk wel nodig? En hoe kun je je het beste voorbereiden op de Citotoets?

Wat is de Citotoets?

Gedurende de basisschool maken leerlingen meerdere Citotoetsen op het gebied van rekenen, spelling, woordenschat, leestempo en begrijpend lezen. De resultaten van deze toetsen worden ondergebracht in het leerlingvolgsysteem. Aan het eind van groep 7 vindt de entreetoets plaats. De uitslag van de entreetoets en de eerdere Citoresultaten wegen mee in het advies voor het voortgezet onderwijs. In gevallen van twijfel baseren scholen zich tevens op de werkhouding van de leerling. Het doel van de Citotoets is voornamelijk informatie verschaffen over het niveau van het kind. Dit niveau is dus al deels bepaald door de entreetoets en het leerlingvolgsysteem. Desondanks geeft de toets aan of dit beeld juist is. Wanneer de uitslag van de cito eindtoets heel erg afwijkt van eerdere resultaten, kan opnieuw naar het advies gekeken worden.

Wat wordt er getoetst?

In de Citotoets staan enkele vakken centraal, waar – met het oog op het vervolgonderwijs – veel waarde aan wordt gehecht. Er worden honderd vragen gesteld over taal, schrijven en begrijpend lezen, veertig vragen over studievaardigheden en zestig over rekenen. De toets gaat na in hoeverre leerlingen de lesstof begrepen hebben en op welk niveau zij functioneren. De Citotoets bestaat enkel uit meerkeuzevragen.

Cito en het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs hecht niet alleen veel waarde aan het advies van de leerkracht, dat in meeste gevallen doorslaggevend is, maar ook aan de resultaten van de Citotoets. Uit deze resultaten komt namelijk een percentiel, dat ligt tussen de 500 en de 550. Het percentiel leidt weer naar het uiteindelijke uitstroomprofiel.

Uitslagen ter indicatie

Zoals gezegd hecht het voortgezet veel waarde aan de uitslag van de Citotoets. Dankzij het leerlingvolgsysteem en de entreetoets is er al een uitstroomprofiel voorhanden, dat door de resultaten van de Citotoets bevestigd kan worden. Daarbij geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen zijn slechts ter indicatie, omdat ook werkhouding en eerdere toetsen meewegen. Bovendien worden de richtlijnen jaarlijks aangepast.

501 tot 522: basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bbl)
522 tot 527: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-bbl en vmbo-kbl)
524 tot 528: kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kbl)
528 tot 532: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (vmbo-kbl/ vmbo-tl)
530 tot 535: gemengde/ theoretische leerweg (vmbo-tl)
533 tot 536: gemengde en theoretische leerweg/havo-dakpanklas (vmbo-tl/ havo)
537 tot 540: havo
540 tot 545: havo/vwo-dakpanklas
545 tot 550: vwo

Een zogenaamde dakpanklas wil zeggen dat leerlingen een bepaald advies krijgen, maar dat er wel doorgroeimogelijkheden zijn. Een leerling die van de leerkracht een tl-advies krijgt, maar wel in een tl/havo-dakpanklas wordt geplaatst, kan later doorgroeien naar de havo. De leerkrachten houden hier doorgaans rekening mee in hun advies.

Leerwegondersteunend onderwijs

Wanneer de score van een leerling beïnvloed wordt door leermoeilijkheden, bestaat de kans dat de leerling een LWOO-verwijzing krijgt. Doorgaans is dit al voor de afname van de Citotoets bekend, meestal rond de entreetoets. Leerwegondersteunend onderwijs is er voor de niveaus binnen het vmbo, maar – in enkele gevallen – ook binnen de havo. LWOO houdt in dat de leerling geplaatst wordt in kleinere klassen, waardoor er meer individuele aandacht is. Leerlingen die een LWOO-verwijzing krijgen zijn doorgaans leerlingen die moeite hebben met leren, maar dankzij ondersteuning wel tot leren kunnen komen.

Oefenen voor de Citotoets

Veel ouders hopen door te oefenen hun kind op een hoger niveau te krijgen. In principe is dit ondenkbaar, daar de Citotoets het niveau van een leerling toetst. Niveau wordt deels bepaald door de leerstof die wordt aangereikt op school, maar voor het merendeel door de capaciteiten van de leerling zelf. Een veel hogere uitslag verwerven door stevig te oefenen is dan ook vrijwel onmogelijk.
Desondanks zijn er zeker ook voordelen aan het oefenen van de Citotoets. De leerling bereidt zich namelijk goed voor op de vraagstelling, ontdekt wat er precies gevraagd zal worden en kan met vragen nog eens bij de leerkracht terecht.

Citotoets bij lees- en leerproblemen

Kinderen met lees- en leerproblemen, zoals dyslexie, kunnen de Citotoets ook prima maken. Het Cito ontwerpt namelijk ook toetsen op maat, waaronder voorgelezen toetsen en vergrote exemplaren. Ook bestaat de mogelijkheid om meer tijd voor het beantwoorden van de vragen te krijgen. Het is doorgaans wel van belang dat de leerling een verklaring van de betreffende problematiek heeft.

Citostress

Kinderen die de Citotoets moeten maken gaan een spannende tijd tegemoet. De beruchte Citostress kan dan ook snel toeslaan, zeker wanneer klasgenoten deze angst onderling aanwakkeren. Citostress, of liever Citospanning, hoort er nu eenmaal bij. Als ouder kunt u de Citostress verminderen door geen verwachtingen te stellen, uw kind goed te laten slapen en ervoor te zorgen dat uw kind ook met andere dingen bezig is dan alleen met school.

Meer lezen?

Wijzer in de entreetoets - door: tekstschrijver.eu
-->

1 opmerking: