Teksten van tekstschrijver.eu, daar komen bezoekers wél voor terug!

Wijzer in de entreetoets

Een bekende situatie voor ouders van kinderen in groep 7. Op een goede dag is ineens de uitslag van de entreetoets binnen. Maar voor veel ouders levert die uitslag grote vraagtekens op. Het scoreblad bestaat uit veel cijfers, percentages en lastige termen, die nauwelijks – of zeg maar gerust níet – worden toegelicht. Vandaar onderstaand artikel, gebaseerd op veel voorkomende vragen. Hopelijk schept dit artikel meer duidelijkheid.


Wat is de entreetoets groep 7?


De leerlingen van groep 7 maken, in veel gevallen, de entreetoets. Deze toets wordt uitgebracht door het Cito. De uitslag van de toets zal, simpel gezegd, na zeven jaar onderwijs een helder beeld geven van de stand van zaken in groep 7. Door veel scholen wordt deze uitslag dan ook gebruikt bij het advies voor vervolgonderwijs. In de entreetoets worden diverse onderdelen getoetst op het gebied van taal en spelling, rekenen, studievaardigheden en begrijpend lezen. Ook kan er gekozen worden voor het onderdeel wereldoriëntatie, maar veel scholen doen dit niet. De entreetoets duurt doorgaans een week. Na de afname verdwijnen de scorevellen in een grote enveloppe richting de nakijkmachines van Cito. Pas na een maand is de uitslag bekend. De Entreetoets oefenen kan helpen om angst en stress voor de toets weg te nemen. 


Maar de Citotoets in groep 8 bepaalt toch het niveau van mijn kind?


Hoewel leerlingen pas in groep 8 de eindtoets van Cito maken, wordt daarvoor al heel veel besloten. Zo is voor de leerkrachten van groep 7 en 8 in de meeste gevallen het meest geschikte vervolgonderwijs voor uw kind al bekend. In een adviesgesprek zal dit worden mede gedeeld, zodat u op zoek kunt naar een geschikte middelbare school. Bij de keuze voor het vervolgonderwijs baseren scholen zich doorgaans op vier factoren, namelijk het leerlingvolgsysteem + de entreetoets + de (CITO) eindtoets + werk- en leerhouding.


Wat is een leerlingvolgsysteem?

Het leerlingvolgsysteem houdt gedurende de loopbaan van een leerling allerlei toetsresultaten bij op de vakgebieden taal en spelling, rekenen, studievaardigheden en begrijpend lezen. Deze scores worden gegeven in niveaubepalingen. Zit een leerling in januari in groep 6, dan wordt bij iedere toets een score M6 (Midden groep 6) verwacht. Zit een kind aan het begin van groep 8, dan wordt de score E7 (Eind groep 7) verwacht. Twee keer per jaar zijn er van die toetsmomenten, die in de eerste plaats gebruikt worden om een handelingsplan op te stellen, maar die daarnaast een heel duidelijk beeld geven van de verwachte uitstroom. De entreetoets zal deze verwachting vaak bevestigen. De CITO eindtoets in groep 8 dient als definitieve bevestiging. Alleen wanneer leerkrachten aan de scores twijfelen, kunnen zij zich in hun advies ook baseren op de werk- en leerhouding. In de meeste gevallen nemen de middelbare scholen het advies van leerkrachten serieus. Ook wanneer een toets minder goed gemaakt is, kan een leerkracht een kind hoger laten instromen – mits daar voldoende argumenten voor zijn. Andersom geldt uiteraard hetzelfde.


Hoe moet ik het scoreformulier lezen?

Een groot punt van onduidelijkheid vormt, voor de meeste ouders, het scoreformulier. Het formulier bevat veel cijfers, percentages, getallen en omschrijvingen die de meeste ouders niet veel zullen zeggen. Zogenoemd vakjargon, waardoor het voor leerkrachten makkelijker is de toetsresultaten te interpreteren. Daarom volgt hier een poging om het belangrijkste toe te lichten.

1. Aantal opgaven, aantal goed en percentiel

Het scoreformulier wordt ingedeeld door drie getitelde kolommen en een brede kolom met Romeinse cijfers. De titels ‘aantal opgaven’, ‘aantal goed’ en ‘percentiel’ geven aan hoeveel opdrachten er bij dat onderdeel gemaakt moesten worden en hoeveel er daarvan goed waren. Het percentiel laat de score van uw kind op dat onderdeel zien, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Maximaal is dat 100 en minimaal 1. Wanneer er een percentiel van 54 gescoord is, zou dat kunnen betekenen dat 54% van de Nederlandse kinderen, die dezelfde toets gemaakt hebben, onder uw kind heeft gescoord op dat onderdeel en 46% erboven. Voor leerkrachten is het percentiel belangrijk voor het vervolgtraject.

2. Vakgebieden

Van boven naar beneden lopen de vakgebieden van de entreetoets. Taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden worden gecategoriseerd weergegeven, zodat u per onderdeel kunt zien hoe uw kind scoorde. Zo ziet u ook in één oogopslag wat de sterke en zwakke onderdelen zijn geweest.

3. De Romeinse cijfers van I t/m V

De score wordt weergegeven door middel van Romeinse cijfers. Hoe meer een kind aan de kant van de I zit, hoe hoger de score zal zijn. Een kind dat voornamelijk III scoort, zal gemiddeld een percentiel van rond de 50 halen. Een kind rond de V zal een lager percentiel hebben.

4. Totaalscore

Het belangrijkste is de totaalscore. Daar is eerst te zien hoeveel opdrachten er totaal te maken waren en hoeveel uw kind er daarvan goed had. Vervolgens komt het percentiel. Dit is het totale percentiel, in principe het gemiddelde van de drie vakgebieden. Dit percentiel gebruikt de leerkracht om bij het meest geschikte niveau op de middelbare school aan te sluiten.

Is een totaal percentiel van 14 slecht?

Het is belangrijk om te beseffen dat de entreetoets geen wedstrijd is. De score is een meting van het niveau waarvoor uw kind in aanmerking komt. Een percentiel van 14 is dus niet goed of slecht, maar voornamelijk bedoeld om de leerkracht een beeld geven van het meest geschikte vervolgonderwijs. Een percentiel van 14 zou wel opvallend kunnen zijn, als een leerling al die tijd goed gescoord heeft volgens het leerlingvolgsysteem. Het is niet gebruikelijk dat een kind dat doorgaans hoog scoort op toetsen van het leerlingvolgsysteem, een percentiel van 14 haalt.

Wat zegt de uitslag van de entreetoets over het voortgezet onderwijs?

Zoals geschreven vormt de entreetoets één van de (meestal) vier onderdelen waarop leerkrachten zich baseren bij het geven van advies voor het voortgezet onderwijs. Toch kunt u als ouder al enigszins afleiden waar uw kind naar verwezen zal worden, als u de uitslag heeft. Het is wel belangrijk om te weten dat leerkrachten van deze verwijzing af kunnen wijken omdat er binnen de school andere richtlijnen als uitgangspunt worden genomen.
Om een algemeen beeld te geven, kijken we naar de Romeinse cijfers. Scoort uw kind overwegend een Romeinse I, dan is de kans groot dat uw kind voor het vwo in aanmerking komt. II staat op die manier gelijk aan havo, III aan het vmbo-tl (of vmbo-gl), IV aan vmbo-kbl en V aan vmbo-bbl. Deze scores kunnen echter wisselen. Voor een kind met een betere leer- en werkhouding zal eerder aan een hoger niveau worden gedacht dan voor een kind met een minder goede houding.

Vragen?

Het kan zijn dat u met veel vragen zit na het ontvangen van de uitslag. In dat geval is het aan te raden contact te zoeken met de leerkracht van uw kind. Hij of zij kan veel meer vertellen aan de hand van de uitslag en zijn of haar kennis over uw kind. Tevens kan de leerkracht u de overige gegevens, zoals die in het leerlingvolgsysteem, laten zien.
-->

© 2011 – tekstschrijver.eu / Theo-Henk Streng

8 opmerkingen:

 1. Josien Verwaal3 juni 2011 om 14:32

  wat een lekker helder artikel! Ik heb me op het internet een breuk gezocht naar goede info, maar nu is mij veel duidelijk. Mijn zoon heeft vooral scores in III en II. dat zou dus betekenen dat hij tl of havo gaat doen. bij ons hebben ze van die overkoepelende klassen,w aar ze na twee jaar kijken wat het beste is.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hartelijk dank voor de duidelijkheid. Wat ik dan wel vreemd vind is dat er op school word verteld dat de entreetoets helemaal niet belangrijk is en het puur een indicatie geeft waar het kind staat en waar extra aandacht aan moet worden geschonken in groep 8. Maar als ik dit artikel lees is het wel degelijk belangrijk voor het vervolgtrajekt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Scholen baseren zich op enkele factoren, de entreetoets is er daar één van. Veel scholen vinden dit een belangrijke factor omdat het een duidelijke tussenstand aangeeft. Maar er zijn ook scholen die meer waarde hechten aan het leerlingvolgsysteem of de proefcito van groep 8. Dat verschilt per school.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. mijn zoon heeft een totaalscore van 84 percentiel gehaald en op de onderdelen rekenen 86 en taal 83, maar omdat hij met één cito uit januari begrijpend lezen een c scoorde krijgt hij kader advies. Ondanks dat hij zijn methodetoetsen ruim voldoende maakt en zijn werkhouding hoog ligt en zich goed consentreren kan, echt vreemd!!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ze gaan deze toets straks weer
  maken bij ons op school. Wat betekent het percentiel voor vmbo-tl?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Onze zoon heeft een percentiel van 60 gehaald. Is dat genoeg om havo te kunnen?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Mijn zon gaat de toets komende week make . Is het normaal dat zijn leraar al een advies in gedachte heeft voor de middelbare school? Dir geeft aan tl. Kan dat?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Bedankt voor dit artikel. Mijn zoon heeft een percentiel van 62, net boven het gemiddelde als ik het goed begrijp. Daarmee moet hij naar de havo kunnen, volgens zijn juf.

  BeantwoordenVerwijderen